INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Mazop Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, adres: ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000900562, NIP: 5272689509, REGON: 146512280, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 100 093 zł, zwana dalej „MAZOP”

2. Inspektor Ochrony Danych

Powołany został Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, adres e-mail: privacy@mazop.pl, telefon: +48 22 24 28 664.

3. Kategorie danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą MAZOP przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez MAZOP w następujących celach:
1) przedstawienia ofert pracy lub rozpatrzenia kandydatury na stanowisko oferowane przez MAZOP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
2) zawarcia umowy z MAZOP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
3) realizacji zawartej umowy z MAZOP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
4) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez MAZOP w związku z prowadzoną działalnością, w postępowaniach przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
5) realizacji umowy z podmiotem współpracującym z MAZOP, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Lista tych podmiotów dostępna jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, adres e-mail: privacy@mazop.pl, telefon: +48 22 24 28 664.

5. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez MAZOP:
1) podmiotom i organom, którym MAZOP jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od MAZOP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) podmiotom, którym powierzono wykonywanie czynności związanych z działalnością MAZOP,
3) podmiotom współpracującym z MAZOP, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotów dostępna jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, adres ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, adres e-mail: privacy@mazop.pl, telefon: +48 22 24 28 664.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane mogą być przekazane do innych państw trzecich, gdy w umowach z podmiotami z tych państw zastosowaliśmy specjalne rozwiązania, przewidziane przez prawo.
Lista tych podmiotów dostępna jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, adres e-mail: privacy@mazop.pl, telefon: +48 22 24 28 664.

7. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) ważności oferty pracy lub rozpatrzenia kandydatury na stanowisko oferowane przez MAZOP, a po jej zakończeniu, w oparciu o Pani/Pana zgodę na wykorzystanie Pani/Pana kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez MAZOP przez okres 4 lat,
2) obowiązywania umowy zawartej z MAZOP, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym MAZOP wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MAZOP w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MAZOP, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, adres e-mail: privacy@mazop.pl, telefon: +48 22 24 28 664.

8. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez MAZOP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy MAZOP będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

10. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:
1) przeprowadzenia procesu rekrutacji przez MAZOP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji przez MAZOP,
2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z MAZOP oraz świadczenia usług przez MAZOP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania zawartej umowy,
3) zawarcia i wykonania umowy dotyczącej produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące z MAZOP, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania zawartej umowy. Lista tych podmiotów dostępna jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, adres e-mail: privacy@mazop.pl, telefon: +48 22 24 28 664.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.